Workshop, equipment and machinery

WORKSHOP

Chân cột BILLBOARD

Chân cột BILLBOARD2

MANUFACTURING BILLBOARD DISHES

Chân cột BILLBOARD3

Chân cột BILLBOARD4

MANUFACTURING ENERGY PLANTS

Chế tạo Cây năng lượng - trang trí đô thị

MANUFACTURING ART-BILLBOARD

Chế tạo PANO nghệ thuật

IMAG1961

IMAG1962

CREATION FRAMEWORK, MARINE

IMAG1966

IMAG1967

IMAG1968

IMAG1969

IMAG1970

IMAG1992

IMAG1993

IMAG1994

IMAG1996

CREATION FRAMEWORK LED SCREEN

khung đỡ màn hình LED 2

khung đỡ màn hình LED

DETAIL INCINERATORS

Lò đốt rác

Máy lốc tôn

STEEL SHEET ROTARY MACHINE